ztmindadmin

 

Opis:  Badanie wskaźnika piaskowego wykonuje się w celu określenia przydatności gruntów i kruszyw do warstw podłoża i podbudowy drogowej. Pozwala ono na ocenę zanieczyszczeń kruszywa domieszkami pyłowymi i iłowymi (uplastyczniającymi się pod działaniem wody).
Wskaźnik piaskowy jest to procentowy stosunek objętości ziaren frakcji piaskowej i częściowo żwirowej do objętości tych frakcji gruntu lub kruszywa wraz z cząstkami występującymi w formie zawiesiny przygotowanej w sposób określony normą. Metoda polega na rozsegregowaniu badanego gruntu lub kruszywa w znormalizowanym cylindrze, po zmieszaniu w umowny sposób próbki w określonym roztworze.

 

 

Opis: Analizy sitowe polegają na rozdzieleniu materiału za pomocą sit, na kilka frakcji ziarnowych klasyfikowanych według zmniejszających się wymiarów. Wymiary otworów i liczbę sit dobiera się w zależności od rodzaju próbki i wymaganej dokładności.
Na sucho analizę sitową wykonuje się w przypadku kruszyw nie zawierających ziaren zbrylonych lub w przypadku kruszyw lekkich gdy przemywanie może zmienić ich fizyczne właściwości.

 

 

 

 

 

 

Zgodny z normami PN-EN 12697-31 oraz AASHTO T-312
Opis: Służy do wykonywania próbek o średnicy 100 i 150 mm w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistych warunków zagęszczania nawierzchni. W prasie można uzyskać próbki zagęszczane w zależności od założonej liczby obrotów, gęstości i założonej wysokości próbek. Wykonane próbki można wykorzystywać do badań modułu sztywności oraz odporności na działanie wody. Prasa żyratorowa służy do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych wg metody Superpave.

 

Zgodny z normami PN-EN 12697-24 załącznik E, PN-EN 12697-25 załącznik A, PN-EN 12697-26 załączniki C, D i E
Opis: Prasa jest sterowana hydraulicznie, istnieje możliwość wykonywania badań w zakresie temperatur pomiarowych od -18 do 60ºC.

© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych