Opis: Ciągliwość charakteryzuje zdolność do wydłużania próbki asfaltu, w określonych warunkach badania. Najwyższe wartości ciągliwości występują w temperaturze od 28°C do 32°C niższej od temperatury mięknienia asfaltu (wg PiK), co odpowiada na ogół normowej temperaturze pomiaru ciągliwości w 25°C.
Zasada pomiaru ciągliwości polega na określeniu maksymalnej długości, do której da się wyciągnąć bez zerwania próbka asfaltu w warunkach określonych w normie.
Pomiar ciągliwości asfaltu można wykonać z równoczesnym pomiarem siły rozciągającej w funkcji temperatury i prędkości rozciągania. Pozwala to na ocenę zmian kohezji asfaltu, obliczenie pracy odkształcenia i maksymalnej siły rozciągającej.

 

 

Zgodny z normą PN-EN 14769

 

Zgodny z normą EN 12607-2
Opis: Aparat TFOT do symulacji procesów starzenia technologicznego asfaltów drogowych wg normy EN 12607-2

 

Zgodny z normą EN 12607-1
Opis: Aparat RTFOT do symulacji procesów starzenia technologicznego asfaltów drogowych wg normy EN 12607-1

 

Zgodny z normą PN-EN 13702-2
Opis: Lepkościomierz rotacyjny Brookfielda do pomiaru lepkości dynamicznej asfaltów drogowych.

 

Zgodny z normą PN-EN 14770
Opis: Służy do określania wartość zespolonego modułu ścinania G* i wartość tangensa kąta przesunięcia fazowego d.

 

Zgodny z normą PN-EN 14771
Opis: Służy do badania odporności na spękania niskotemperaturowe asfaltów drogowych. Pomiar wykonywany w temperaturach (od 0°C do -40 °C) metodą pełzania przy stałym obciążeniu.

 

Opis: Badanie penetracji jest miarą konsystencji asfaltów. Wartość penetracji oznaczoną w 25 ºC stanowi podstawę do klasyfikacji asfaltów drogowych.
Penetracja asfaltów jest to głębokość, na jaką zanurza się w badanym asfalcie igła penetracyjna pod obciążeniem 100 g w temperaturze badania, w ciągu 5 s. Jednostką penetracji jest liczba niemianowana odpowiadająca zagłębieniu 0,1 mm igły penetracyjnej.

© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych