Opis: Badanie ścieralności metodą Los Angeles ma na celu odtworzenie warunków pracy kruszywa w nawierzchni i ocenę jego odporności na ścieranie. Badanie ścieralności wg tej metody polega na określeniu procentowego ubytku masy ziarn kruszywa w wyniku ich wzajemnego ścierania, z udziałem kul stalowych w bębnie Los Angeles. Określa się współczynnik Los Angeles, LA: tj. cześć masy próbki analitycznej, wyrażona w procentach, która po zakończeniu badania przeszła przez sito 1,6 mm.

 

Opis:  Badanie wskaźnika piaskowego wykonuje się w celu określenia przydatności gruntów i kruszyw do warstw podłoża i podbudowy drogowej. Pozwala ono na ocenę zanieczyszczeń kruszywa domieszkami pyłowymi i iłowymi (uplastyczniającymi się pod działaniem wody).
Wskaźnik piaskowy jest to procentowy stosunek objętości ziaren frakcji piaskowej i częściowo żwirowej do objętości tych frakcji gruntu lub kruszywa wraz z cząstkami występującymi w formie zawiesiny przygotowanej w sposób określony normą. Metoda polega na rozsegregowaniu badanego gruntu lub kruszywa w znormalizowanym cylindrze, po zmieszaniu w umowny sposób próbki w określonym roztworze.

 

 

Opis: Analizy sitowe polegają na rozdzieleniu materiału za pomocą sit, na kilka frakcji ziarnowych klasyfikowanych według zmniejszających się wymiarów. Wymiary otworów i liczbę sit dobiera się w zależności od rodzaju próbki i wymaganej dokładności.
Na sucho analizę sitową wykonuje się w przypadku kruszyw nie zawierających ziaren zbrylonych lub w przypadku kruszyw lekkich gdy przemywanie może zmienić ich fizyczne właściwości.

© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych