Opis: Temperatura zapłonu jest to najniższa temperatura przy ciśnieniu 101,3 kPa, w której pary badanego produktu ogrzanego w warunkach określonych w normie tworzą z powietrzem mieszaninę zapalającą się przy zbliżeniu płomienia.
Zasada oznaczenia polega na ogrzewaniu badanego produktu w tyglu otwartym w warunkach ustalonych w normie, zbliżaniu do tygla płomienia w temperaturach bliskich temperaturze zapłonu w odstępach co 1 °C wzrostu temperatury aż do zapalenia się par produktu.
Najniższą temperaturę, w której nastąpi zapalenie się par badanego produktu przyjmuje się za temperaturę zapłonu.

   
© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych