Opis: Ciągliwość charakteryzuje zdolność do wydłużania próbki asfaltu, w określonych warunkach badania. Najwyższe wartości ciągliwości występują w temperaturze od 28°C do 32°C niższej od temperatury mięknienia asfaltu (wg PiK), co odpowiada na ogół normowej temperaturze pomiaru ciągliwości w 25°C.
Zasada pomiaru ciągliwości polega na określeniu maksymalnej długości, do której da się wyciągnąć bez zerwania próbka asfaltu w warunkach określonych w normie.
Pomiar ciągliwości asfaltu można wykonać z równoczesnym pomiarem siły rozciągającej w funkcji temperatury i prędkości rozciągania. Pozwala to na ocenę zmian kohezji asfaltu, obliczenie pracy odkształcenia i maksymalnej siły rozciągającej.

   
© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych