Publikacje

 
ROK 2014

 

Król J., Radziszewski P., Kowalski K., Sarnowski M., Czajkowski P. Laboratory and Field Investigations of Polymer and Crumb Rubber Modified Bitumen.
Journal of Civil Engineering and Architecture (w druku … 2014)
Król J., Radziszewski P.Asfalty drogowe modyfikowane gumą – doświadczenia i perspektywy stosowania. Cz. I.
Magazyn Autostrady nr. 4/2014 pp. 38-41.
Radziszewski P., Kowalski K., Sarnowski M., Pokorski P. Przyjazne dla środowiska naturalnego rozwiązania materiałowo-technologiczne nawierzchni drogowych.
Budownictwo i Architektura 13(1) 2014 pp. 305-316.
Król J. Study of compaction homogeneity of asphalt concrete based on image analyses. Badania jednorodności zagęszczenia betonów asfaltowych z wykorzystaniem analizy obrazu.
ROADS AND BRIDGES – DROGI I MOSTY, no. 1, vol. 13, 2014 pp. 69-85.
Radziszewski P., Kowalski K., Król J., Sarnowski M., Piłat J. Quality assessment of bituminous binders based on the viscoelastic properties: polish experience.
Journal of Civil Engineering and Management, no. 1, vol. 20,  2014 pp. 111-120
http://dx.doi.org/10.3846/13923730.2013.843586
ROK 2013

Ruttmar I., Mularzuk R., Radziszewski P., Piłat J., Sarnowski M. Odcinek doświadczalny wykonany z mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych.
Nawierzchnie Asfaltowe nr 3/2013 pp. 6-15.

Kowalski J. K., Król J., Radziszewski P., Otkałło K.Projektowanie i badania mieszanek mineralno-asfaltowych o strukturze otwartej.
Drogownictwo 5/2013, rok LXVIII, pp. 156-158.
Król J., Radziszewski P., Sarnowski M., Czajkowski P., Kędzierska A., Chromiec A. Mieszanki mineralnoasfaltowe z lepiszczem polimerowo-gumowym do warstw ścieralnych.
Magazyn Autostrady 5/2013. Str. 82-87
Piłat J., Radziszewski P., Sarnowski M. Zastosowanie lepiszczy gumowo-asfaltowych do nawierzchni drogowych.
Inżynier budownictwa. 4/2013
ROK 2012
Król J., Matraszek K.Właściwości wysokotemperaturowe lepiszczy asfaltowych w badaniu cyklicznego pełzania z odprężeniem (MSCR).
Drogownictwo 10/2012, rok LXVII, pp. 321-324.
Radziszewski P., Piłat J., Kowalski K., Król J., Sarnowski M.Analiza lepkosprężystych właściwości asfaltów i polimeroasfaltów.
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska vol. 59, no. 3/IV, pp. 331-338
Sarnowski M., Radziszewski P., Piłat J., Kowalski K., Król J.Krupa Z.Porównanie właściwości reologicznych lepiszczy gumowo-asfaltowych i polimeroasfaltów.
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska vol. 59, no. 3/IV, pp. 323-330.
Król J. B., Radziszewski P., Kowalski K.,Świeżewski P.Właściwości niskotemperaturowe lepiszczy asfaltowych z dodatkiem parafin nowej generacji.
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska vol. 59, no. 3/IV, pp. 265-272.
Radziszewski P., Piłat J., Kowalski K., Król J.Use of aggregate from glacier deposits in high-traffic asphalt pavements: a Polish experience.
The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering 2012, vol. 7, no. 1, pp. 5-12
ROK 2011
Król J., Radziszewski P., Piłat J., Kowalski K., Matraszek K. Technologie WMA w aspekcie modyfikacji właściwości lepiszczy asfaltowych. Projekt MMAC – cz.2
Magazyn Autostrady, 7/2011, s. 16-20
Król J., Radziszewski P., Piłat J., Kowalski K., Matraszek K. Technologie WMA w aspekcie modyfikacji właściwości lepiszczy asfaltowych. Projekt MMAC – cz.1
Magazyn Autostrady, 5/2011, s. 72-76
Radziszewski P., Piłat J., Kowalski K., Król J., Sarnowski M. Nawierzchnie asfaltowe.
Inżynier Budownictwa, 4/211, s. 54-57
Król J.Wykorzystanie metod rentgenowskich w badaniach materiałów drogowych.
Profundere Scientiam Nr. 5/2011, Str. 10-11
Radziszewski P., Piłat J., Sarnowski M., Kowalski K., Król J.,Ruttmar I., Witczak S., Heinrich P., Skowroński D., Krupa Z., Nawracaj M., Gil K.Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, przyjaznej środowisku technologii modyfikacji asfaltów drogowych gumą.
Nawierzchnie asfaltowe 3/2011, Str. 10-15
ROK 2010
Piłat J., Król J., Błażejowski K., Kowalski K., Sarnowski M.Drogownictwo 3/2010. (75-80).Badania sztywności pełzania asfaltów w reometrze zginanej belki (BBR).
Radziszewski P., Piłat J., Plewa A., Król J.,Drogi i Mosty, 4/2010, s. 69-88 Konstrukcje asfaltowych nawierzchni drogowych z zastosowaniem kruszyw polodowcowych (Structure of asphalt pavements with use of aggregate from glacier deposits)
Król J.,Nowości Zagranicznej Techniki Drogowej, 179/2010, s. 26-33 Lepiszcza asfaltowe modyfikowane gumą do nawierzchni podatnych
Król J., Piłat J., Sarnowski M., Czarnacka W.,Magazyn Autostrady, 10/2010, s. 88-92 Ocena adhezji asfaltów modyfikowanych do kruszyw mineralnych
Gaweł I., Piłat J., Radziszewski P., Niczke Ł., Król J., Sarnowski M.
Polimery, LV 1/2010, s. 55-60
Bitumen fluxes of vegetable origin
ROK 2009
Kowalski K., Piłat J., Król J., Sarnowski M.,Ciche i bezpieczne nawierzchnie porowate w warunkach klimatu Europy Środkowo-Wschodniej.
Magazyn Autostrady, 8-9/2009, s. 98-101
 
ROK 2008
Piłat J., Król J.
Foundations of Civil and Environmental Engineering, 11/2008, s. 113-122
Evaluation of ageing processes of polymer modified bitumen by image analysis
Król J.Magazyn Autostrady, 12/2008, s. 53-58 Badania mikrostrukturalne asfaltów modyfikowanych
Sarnowski M.Nawierzchnie Asfaltowe 1/2008. Str. 11-13. Nowe metody, nowa aparatura do oceny właściwości asfaltów oraz mieszanek mineralno-asfaltowych wg PN-EN.
Król J.
Drogi i Mosty, 4/2008, s. 23-46
Nowa metoda analizy mikrostruktury asfaltów modyfikowanych polimerami
ROK 2007
Piłat J., Król J.
Advance in Materials Science and Restoration No.2, Aedificatio Publishers 2007, str. 141-149
Analysis of changing polymer modified bitumen microstructure by image analyses after ageing
Piłat J., Sarnowski M.
Advance in Materials Science and Restoration No.2, Aedificatio Publishers 2007, str. 59-67
Application of computer image analysis for evaluation of adhesion between Bitumen and aggregate
Piłat J., Król J., Sarnowski M.
Magazyn Autostrady 7/2007 str. 25-29
Nowe metody badań lepiszczy i mieszanek mineralno-asfaltowych.
Kowalski K. J.
Drogi i Mosty. Vol. 6 No. 2, Warsaw, Poland, 2007, pp. 59-72.
Porównanie drogowych torów badawczych do przyspieszonej oceny nawierzchni.
Kowalski K.,Olek J.Drogownictwo 5/2007 str. 151-155 Kontrola jakości i warunki odbioru nawierzchni asfaltowych w stanie Indiana (USA)
Piłat J., Radziszewski P., Król J.
Inżynier budownictwa 1/2007

Nowe technologie asfaltowe w budownictwie drogowym.
ROK 2006
Piłat J., Zielińska A.
Materiały Budowlane 11/2006 (Nr 411)
Metody utylizacji wyrobów zawierających azbest.
Piłat J., Radziszewski P.
Magazyn Autostrady 1-2/2006
Wapno hydratyzowane. Wpływ na właściwości mastyksów i betonów asfaltowych.
ROK 2005
Piłat J., Król J.
Drogownictwo, Nr 9/2005
Wizualna ocena zdyspergowania polimeru w asfaltach modyfikowanych.
Jabłoński K., Piłat J., Radziszewski P., Szydło A.
Drogownictwo nr 3, 2005
Wyniki badań i doświadczeń dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltami modyfikowanymi dodatkiem soli organo-metalicznej Chemcrete.
ROK 2004
J. Piłat, P. Radziszewski
Materiały Budowlane nr 2(378) 2004
Ocena funkcjonalnych właściwości lepiszczy asfaltowych.
P. Radziszewski, J. Piłat
Drogownictwo nr 5, 2004
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Konferencja “Asphalt Rubber 2003″
ROK 2003
J. Piłat, P. Radziszewski
Materiały Budowlane, 4/2003, s. 72-73
Izolacje przeciwwodne obiektów mostowych.
ROK 2002
M. Kalabińska, J. Piłat, P. Radziszewski
Drogi i Mosty, 4/2002, s. 57-76
Wpływ procesu starzenia technologicznego i eksploatacyjnego na właściwości lepiszczy asfaltowych produkowanych w Polsce.
P. Radziszewski, M. Kalabińska, J. Piłat
Drogi i Mosty, 1/2002, s. 101-113
Ocena kohezji lepiszczy drogowych na podstawie badania ciągliwości w funkcji temperatury.
R. Horodecka, M. Kalabińska, Piłat J., Radziszewski P., Sybilski D.
Studia i Materiały, Zeszyt 54 IBDiM. Warszawa 2002.
Wykorzystanie zużytych opon samochodowych w budownictwie drogowym.
ROK 2001
J. Piłat
Materiały Budowlane 3/2001, s. 38-39, 56
Kryteria oceny przydatności hydroizolacyjnych wyrobów bitumicznych w świetle ZUAT.
P. Radziszewski, M. Kalabińska, J. Piłat
Drogownictwo 3/2001, s. 73-77
Zastosowanie lepiszczy gumowo-asfaltowych w drogownictwie.
P.Radziszewski, M.Kalabińska, J.Piłat
Elastomery nr 4(29) lipiec-sierpień 2001
Wykorzystanie miału gumowego ze zużytych opon samochodowych do modyfikacji asfaltów drogowych.
P.Radziszewski, M.Kalabińska, J.Piłat
Guma i Kauczuk. Nr 8/2001
Drugie życie opon.
J. Piłat
Arkady, 2001, rozdział 6,str. 424 ÷ 430
Vademecum budowlane.
ROK 2000
J. Piłat, M. Kalabińska, P. Radziszewski.
Mieszanki mineralno-asfaltowe z dodatkiem miału gumowego i wapna hydratyzowanego. Materiały Budowlane 11/2000, s. 60-66
ROK 1999
R. Horodecka, M. Kalabińska, J. Piłat, D. Sybilski. Materiały V Międzynarodowej Konferencji “Trwałe i Bezpieczne Nawierzchnie Drogowe”, Kielce, 1999, s. 69-76 Wpływ modyfikacji asfaltu gumą na właściwości betonu asfaltowego.
ROK 1998
L.Czarnecki, E.Osiecka, J.Piłat Praca zbiorowa, Instalator Polski, ISBN 83-907020-1-0, 1998Warunki techniczne wykonania i odbioru zbiorników betonowych oczyszczalni wody i ścieków.
E. Chałaczkiewicz, J. Mikulski, J. Piłat Wyd. IBDiM, W-wa 1998, str.15Wytyczne badań i kryteria oceny mączek wapiennych do mieszanek mineralno – asfaltowych.
J. Piłat Instalator Polski, Warszawa, 2008, rozdział 5.4.3. pt. Powłoki bitumiczne.Warunki techniczne  wykonania i odbioru zbiorników betonowych oczyszczalni wody i ścieków.
© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych