Konferencje i wydarzenia

 
ROK 2014
 
Król J., Radziszewski P., Kowalski K., Sarnowski M. Assessment of an appropriate modifier content in modified bitumen based on multiple stress creep recovery test 3rd International Conference on Road and Rail Infrastructure (CETRA 2014), Croatia 2014
Sarnowski M., Radziszewski P., Kowalski K., Król J. Impact of high process temperature on viscoelastic properties of polymer modified bitumen in waterproofing and bridge pavements. 3rd International Conference on Road and Rail Infrastructure (CETRA 2014), Croatia 2014
Kowalski K., Radziszewski P., Król J., Piłat J., Sarnowski M. Trwałe i ekologiczne nawierzchnie drogowe ze zużytych materiałów budowlanych. VI Międzynarodowa Konferencja Ochrony Środowiska i Estetyki w Budownictwie Komunikacyjnym. Kazimierz Dolny 2014.
Radziszewski P., Kowalski K., Sarnowski M., Pokorski P. Przyjazne dla środowiska naturalnego rozwiązania materiałowo-technologiczne nawierzchni drogowych. VI Międzynarodowa Konferencja Ochrony Środowiska i Estetyki w Budownictwie Komunikacyjnym. Kazimierz Dolny 2014.
Król J. Wodoprzepuszczalność nawierzchni porowatych – badania laboratoryjne i polowe. XIII Seminarium – eSeMA 2014. Zakopane 2014.
ROK 2013
Radziszewski P., Król J. Właściwości lepiszczy asfaltowych produkowanych w Polsce w nowej perspektywie budowy dróg. I Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne. Asfalty w długowiecznych nawierzchniach drogowych – ASFALTY 2013. Kraków 2013.
Kowalski K., Radziszewski P., Bańkowski W., Otkałło K. Hałas toczenia na prototypowych odcinkach drogowych. Transnoise 2013, Zakopane 2013.
Sarnowski M. Lepiszcza gumowo-asfaltowe, doświadczenia z wykonania odcinka testowego. XXIX Seminarium Techniczna PSWNA. Nowa perspektywa budowy dróg w Polsce do roku 2020 – wyzwania. Jachranka, październik 2013.
Radziszewski P. Wpływ wysokich temperatur na właściwości lepiszczy asfaltowych stosowanych do nawierzchni mostowych. XXIX Seminarium Techniczna PSWNA. Nowa perspektywa budowy dróg w Polsce do roku 2020 – wyzwania. Jachranka, październik 2013.
Król B. J., Czajkowski P., Radziszewski P., Kowalski J. K., Sarnowski M. Viscoelastic properties of polymer and crumb rubber modified bitumen. Laboratory and field investigation. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: Road Research and Administration, “CAR 2013”. Bucharest, 4-5th July 2013
Król B. J., Kowalski J. K., Radziszewski P., Piłat J., Sarnowski M., Świeżewski P. Influence of WMA wax modifier melting point on bitumen viscosity. 5th international eata conference “eata 2013″. Braunschweig 2013
Radziszewski P., Piłat J., Sarnowski M. Nowe rozwiązania warstwy ochronnej w konstrukcji nawierzchni mostowej. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Organizacja Przedsięwzięć Budownictwa Drogowego. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Bydgoszczy. Bydgoszcz, Czerwiec 2013 (227-240).
Radziszewski P., Piłat J., Sarnowski M., Król J. Lepiszcza gumowo-asfaltowe stosowane do nawierzchni drogowych o poprawionych właściwościach niskotemperaturowych. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Organizacja Przedsięwzięć Budownictwa Drogowego. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Bydgoszczy. Bydgoszcz, Czerwiec 2013 (51-64).
Radziszewski P., Piłat J., Kowalski J. K., Pokorski P. Kierunki rozwoju technologii nawierzchni drogowych w Polsce w aspekcie zrównoważonego rozwoju. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Organizacja Przedsięwzięć Budownictwa Drogowego. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Bydgoszczy. Bydgoszcz, Czerwiec 2013 (37-50)
Król J., Czajkowski P. Asfalt modyfikowany polimerami MODBIT z dodatkiem gumy. Badania laboratoryjne oraz doświadczenia z odcinków testowych. XXVIII Seminarium Techniczna PSWNA. Spojrzenie w przyszłość nawierzchni asfaltowych. Falenty 2013.
Radziszewski P. Perspektywy rozwoju nawierzchni asfaltowych w aspekcie ochrony środowiska I zrównoważonego rozwoju. XXVIII Seminarium Techniczna PSWNA. Spojrzenie w przyszłość nawierzchni asfaltowych. Falenty 2013.
Radziszewski P. Perspektywy i kierunki rozwoju nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. II Warsztaty TPA – Politechnika Warszawska. Białowieża 2013
Król J. Stosowanie dodatków obniżających temperaturę produkcji mma w aspekcie wymagań technicznych. II Warsztaty TPA – Politechnika Warszawska. Białowieża 2013
Sarnowski K. Światowe kierunki badań w zakresie technologii nawierzchni gumowo-asfaltowych – konferencja Asfalt Rubber 2012. II Warsztaty TPA – Politechnika Warszawska. Białowieża 2013
Kowalski K. Hałas komunikacyjny. Asfalt porowaty i inne rozwiązania. II Warsztaty TPA – Politechnika Warszawska. Białowieża 2013
ROK 2012
Kowalski K., Król J., Radziszewski P., Otkałło K.. Projektowanie i badania mieszanek mineralno – asfaltowych o strukturze porowatej. LV Techniczne Dni Drogowe. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Ossa 2012.
Otkałło K., Kowalski K., Piłat J. Wykonanie odcinka prototypowego projektu „CiDRO”. LV Techniczne Dni Drogowe. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Ossa 2012.
Radziszewski P., Piłat J., Sarnowski M., Kowalski K., Król J. Krupa Z.
Asphalt rubber as an alternative of polymer modified bitumen.
Asphalt Rubber 2012 Monachium, Niemcy 2012.
Radziszewski P., Piłat J., Kowalski K., Król J., Sarnowski M.
Analiza lepkosprężystych właściwości asfaltów i polimeroasfaltów.
58 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB. 16-21 września 2012 r. (331-338).
Sarnowski M., Radziszewski P., Piłat J., Kowalski K., Król J. Krupa Z.
Porównanie właściwości reologicznych lepiszczy gumowo-asfaltowych i polimeroasfaltów.
58 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB. 16-21 września 2012 r. (323-330).
Król J. B., Radziszewski P., Kowalski K., Świeżewski P.
Właściwości niskotemperaturowe lepiszczy asfaltowych z dodatkiem parafin nowej generacji.
58 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB. 16-21 września 2012 r. (265-272).
Król J.
Efektywność stosowania dodatków parafinowych do asfaltów w technologii „na ciepło”.
Konferencja: Asfalty na miarę XXI wieku. Kielce 09 maja 2012 r.,
Król J.
Ocena jednorodności struktury mieszanek mineralno-asfaltowych metodą analizy obrazu.
Zimowe warsztaty TPA i PW 2012, Białowieża 15-16 marca 2012 r.,
ROK 2011
Kowalski K., Radziszewski P., Piłat J., Król J., Gorol J.,
Sposoby kształtowania cichych i bezpiecznych nawierzchni drogowych.
V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: „Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej” Zamość, 7 – 9 września 2011 r. Str. 189-200
Król J., Radziszewski P., Piłat J., Świerzawski P.
Ekologiczne technologie mieszanek mineralno-asfaltowych na ciepło.
V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: „Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej” Zamość, 7 – 9 września 2011 r. Str. 177-187
Król J.,
Technologie mma na ciepło – ekologia i rozsądek technologiczny.
XXIV Seminarium Techniczne PSWNA. Jachranka, 23-24.III.2011
Kowalski K., Król J.
Zastosowanie lepiszczy gumowo-asfaltowych w budownictwie drogowym w USA,
Zastosowanie destruktu asfaltowego i innych materiałów z recyklingu w budownictwie drogowym – granulat i włókna gumowe. Ożarów, 28-30. 09.2011
Radziszewski P., Piłat J., Kowalski K., Król J.
Use of Aggregate from Glacier Deposits in High-Traffic Asphalt Pavements: A Polish Experience;
TRB 90th Annual Meeting. Paper No 11-1420
ROK 2010
Radziszewski P., Piłat J., Kowalski K., Król J., Sarnowski M.
Zastosowanie strzępów gumowych w budownictwie drogowym.
56 Konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB. 19-24 września 2010 r. (375-382).
Radziszewski P., Piłat J., Kowalski K., Król J.
Nowoczesne metody badań materiałów asfaltowych.
Międzynarodowa konferencja pod patronatem Białoruskiej Akademii Nauk, Grodno. Białoruś 2010 (392-399).
Sarnowski M., Piłat J., Król J., Czarnacka W.
Ocena adhezji asfaltów modyfikowanych do kruszyw  mineralnych.
Seminarium pt. Stosowanie asfaltów w budowie nawierzchni drogowych. XVI Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA. Kielce, 12 maja 2010.
Król J., Piłat J., Sarnowski M., Czarnacka W.
Adhezja asfaltów modyfikowanych do kruszyw drogowych.
Polski Kongres Drogowy: Jakość robót drogowych i jej kontrola. Ostróda 7-8 października 2010 r.
ROK 2009
Kowalski K., Piłat J., Król J., Sarnowski M.
Ciche i bezpieczne nawierzchnie porowate w warunkach klimatu Europy Środkowo-Wschodniej.
V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Organizacja Przedsięwzięć Budownictwa Drogowego, Bydgoszcz 2009 (51-59)
Król J., Piłat J.
Ocena wpływu rozproszenia cząstek polimeru w asfalcie modyfikowanym na właściwości lepkosprężyste.
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym, Poznań 2009 (328-336)
Piłat J., Król J., Błażejowski K., Kowalski K., Sarnowski M.
Badania sztywności pełzania asfaltów i asfaltów modyfikowanych w reometrze zginanej belki.
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym, Poznań 2009 (344-355)
ROK 2008
Piłat J., Sarnowski M., Król J., Kowalski K.
Modyfikacja lepiszczy asfaltowych polimerami i kwasem polifosforowym.
54 Konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB. 21-26 września 2008 r. Str. 97-104
Król J.
Ocena właściwości lepkosprężystych polimeroasfaltów w wysokich temperaturach eksploatacyjnych z wykorzystaniem analizy obrazu.
54 Konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB. 21-26 września 2008 r. Str. 73-80
Kowalski K. J., Olek J., McDaniel R. S.
Laboratoryjna ocena właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni asfaltowych.
54 Konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB. 21-26 września 2008 r. Str. 63-71
Kowalski K. J., McDaniel R. S., Olek J., Shah A. and Shuo Li. 5
Development of the International Friction Index Flag Value.
10th International Conference on Applications of Advanced Technologies in Transportation (AATT 2008), Athens, Greece, May 27-31, 2008.
Piłat J., Gaweł I., Radziszewski P., Niczke Ł., Król J., Sarnowski M.
Bituminous binders fluxed with vegetable oil methyl esters and asphalt mixtures with these binders.
4-th Eurasphalt & Eurobitume Congress. Paper No. 500-602. Copenhagen 2008. Str. 1854-1861.
Król J., Piłat J.
Microstructural characterisation of polymer modified bitumen by computer image analysis.
4-th Eurasphalt & Eurobitume Congress. Paper No. 402-031. Copenhagen 2008. Str. 439-444.
Kowalski K. J., McDaniel R. S. and Olek J.
Development of the Laboratory Procedure to Evaluate Influence of Aggregate Type and Mixture Proportions on the Frictional Characteristics of Flexible Pavements.
Association of Asphalt Paving Technologists (AAPT) 83rd Annual Meeting, Philadelphia, Pennsylvania, April 27-30, 2008.
Król J.
Nowa metoda oceny mikrostruktury polimeroasfaltów drogowych wg PN-EN 13632.
XVIII Seminarium Techniczne PSWNA. Mszczonów, 10-11.IV.2008
Kowalski K. J., McDaniel R. S, Olek J. and Shah A.
Influence of Dolomite HMA Proportions and Temperature Regimes on Ignition Oven Test Results.
Transportation Research Board, 87th Annual Meeting, Washington D.C., January 2008.
Król J.
Zastosowanie lepiszczy gumowo-asfaltowych w budownictwie drogowym w USA.
XIX Seminarium Techniczne PSWNA. Jachranka, 22-24.X.2008
ROK 2007
Piłat J., Król J., Sarnowski M.
Ocena właściwości reologicznych asfaltów i asfaltów modyfikowanych stosowanych w budownictwie drogowym.
Reologia – Teoria, Praktyka i Zastosowanie. Konferencja pod patronatem Polskiego Towarzystwa Reologii Technicznej. Jachranka 24-26 Październik 2007
Piłat J., Król J., Sarnowski M. 
Nowe metody badań lepiszczy i mieszanek mineralno-asfaltowych.
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Organizacja Przedsięwzięć Budownictwa Drogowego, Bydgoszcz 2007
Piłat J., Radziszewski P., Kowalski K. 
Nawierzchnie asfaltowe i betonowe na obiektach mostowych
Seminarium organizowane przez Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej pt. „Nawierzchnie, izolacje i inne elementy wyposażenia mostów”. 18 stycznia 2007 Warszawa.  .
Piłat J., Radziszewski P. 
Nowe rozwiązania materiałowo-technologiczne nawierzchni asfaltowych.
Seminarium techniczne SITK „Aktualne zagadnienia budownictwa drogowego” 16-18 stycznia 2007 Białowieża
Kowalski K., Yang Z., Olek J. and Nantung T.
Development of Specification for Accelerated Approval Process of Flowable Fill Mixtures.
Transportation Research Board, 86th Annual Meeting, Washington D.C., January 2007.
ROK 2006
Piłat J., Radziszewski P.
Wpływ soli organometalicznych na właściwości lepkosprężyste betonu asfaltowego do warstwy wiążącej.
I Polski Kongres Drogowy. 4 – 6 października 2006. Warszawa
Piłat J., Gaweł I., Radziszewski P., Niczke Ł., Król J., Sarnowski M.
Badania asfaltów modyfikowanych estrami metylowymi olejów roślinnych.
52 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB. 11-16 września 2006 r.
Piłat J., Król J., Sarnowski M.
Badania mikrostruktury asfaltów modyfikowanych w mikroskopie fluorescencyjnym.
52 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB. 11-16 września 2006 r.
Piłat J., Radziszewski P.
Ocena starzenia lepiszczy asfaltowych na podstawie zmian właściwości lepko-sprężystych.
52 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB. 11-16 września 2006 r.
Król J., Sarnowski M.
Ocena zmian właściwości reologicznych polimeroasfaltów według programu badawczego SHRP.
14th Polish-Ukraїnian-Lithuanian Conference Theoretical Foundations Of Civil Engineering 26÷27.06.2006 Warsaw
ROK 2005
Piłat J., Król J.
Wpływ procesów starzenia na zmianę struktury polimeroasfaltów drogowych na podstawie analizy obrazu.
Konferencja IPPT-PAN: Badania Mechanicznych Właściwości Materiałów i Konstrukcji, Zakopane, 5-8 grudnia 2005
Piłat J., Król J.
Zmiany struktury asfaltów modyfikowanych w wyniku starzenia na podstawie analizy obrazu.
III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym, Poznań, wrzesień 2005.
Piłat J., Sarnowski M.
Ocena przyczepności polimeroasfaltów do kruszywa z wykorzystaniem metody analizy obrazu.
III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym, Poznań, wrzesień 2005.
Gaweł I., Niczke Ł., Piłat J., Radziszewski P.
Ekologiczne upłynniacze asfaltu na bazie modyfikowanego estru oleju roślinnego.
III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym, Poznań, wrzesień 2005.
Król J. 
Influence of changing polymer modified bitumen microstructure on adhesion after ageing processes.
E-MRS Fall Meeting. Symposium G: Adhesion in building bonds- macro-, micro- and nanoscale, September, Warsaw, Poland.
Sarnowski M. 
Application of computer image analysis for evaluation of adhesion between bitumen and aggregate.
E-MRS Fall Meeting. Symposium G: Adhesion in building bonds- macro-, micro- and nanoscale, September, Warsaw, Poland.
Król J. Sarnowski M.
Poprawa właściwości lepko-sprężystych asfaltów modyfikowanych polimerami.
13-ta Konferencja Polsko-Ukraińska: Theoretical Foundations of Civil Engineering, Dnepropetrovsk, Czerwiec 2005.
Król J., Kowalski K.
Analiza zmian właściwości polimeroasfaltów w wyniku starzenia eksploatacyjnego.
IV Konferencja Naukowo-Techniczna: Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno – wilgotnościowe w budownictwie, Bydgoszcz – Sucha, czerwiec 2005.
Piłat J., Radziszewski P., Król J.
New ecological technologies with use of special binders.
6th International Conference: Environmental Engineering, Wilno – Litwa, maj 2005.
Piłat J., Radziszewski P., Ziółkowski R.
Influence of type and amount of plastomer modifiers addition on asphalt concrete stiffness.
6th International Conference: Environmental Engineering, Wilno – Litwa, maj 2005.
Kowalski K., Yang Z., Olek J., Nantung T.
Specifications for Flowable Fill in Indiana – Effect of Sand Gradation and Angularity on Mixture Design and Properties.
Semiannual Technical Review of ACBM (Center for Advanced Cement-Based Materials), West Lafayette Indiana, april 2005
Piłat J., Radziszewski P., Król J. 
Stan i perspektywy stosowania asfaltów w budownictwie drogowym.
III Konferencja Naukowo-Techniczna: Organizacja Przedsięwzięć Budownictwa Drogowego, Bydgoszcz, marzec 2005.
ROK 2004
J. Piłat, P. Radziszewski
Właściwości lepkosprężyste lepiszczy modyfikowanych dodatkiem soli organometalicznych.
Konferencja KILiW PAN. Krynica 2004. Str. 233-240
P. Radziszewski, J. Piłat
Mieszanki mineralno-asfaltowe z lepiszczem modyfikowanym dodatkiem soli organometalicznych do budowy warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych.
Konferencja KILiW PAN. Krynica 2004.
 
P. Radziszewski, J. Piłat, R. Ziółkowski
Short-term and long-term ageing influence on modified bitumens resistance to low temperature cracking and fatigue craking.
Cracing in Pavements CP 2004 Conference, Limoges, France 2004
 
P. Radziszewski, J. Piłat, R. Ziółkowski
Influence of scrap rubber amount on rubber-asphalt viscoelastic properties.
Proceedings of the Nineteenth Interniational Conference on Solid Waste Technology and Managment. Philadelphia, USA, 2004
 
P. Radziszewski, J. Piłat, R. Ziółkowski
Influence of amount of crub rubber of used car tires and heating time on rubber-asphalt properties.
Proceedings of the Nineteenth Interniational Conference on Solid Waste Technology and Managment. Philadelphia, USA, 2004
 
K. Kowalski, J. Król
Wpływ starzenia asfaltów modyfikowanych na zmianę właściwości reologicznych.
12-ta Konferencja Polsko-Ukraińska: Theoretical Foundations of Civil Engineering, Warszawa 2004
 
© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych