Prace dyplomowe

 

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH ZREALIZOWANE W ZESPOLE TECHNOLOGII MATERIAŁÓW I NAWIERZCHNI DROGOWYCH

 • Prof. Piotr Radziszewski
 • Dr Karol Kowalski
 • Dr Jan Król
 • Dr Michał Sarnowski

 

Prof. Piotr Radziszewski

Inżynierskie

2012

 • Ocena możliwości stosowania destruktu asfaltowego do betonów asfaltowych przeznaczonych do warstwy wiążącej dla dróg KR3-KR4

2011

 • Modyfikacja asfaltu lanego dodatkiem asfaltu naturalnego
 • Wpływ wiązań międzywarstwowych w asfaltowej konstrukcji na trwałość nawierzchni drogowej
 • Lepiszcza gumowo-asfaltowe w budownictwie drogowym
 • Technologia wykonania konstruckji nawierzchni drogowej na przykładzie drogi gminnej w miejscowości Dzięgielewo

Magisterskie

2012

 • Effect of high temperatures on the changes in the viscoelastic properties of the polymer modified bitumen

Dr Karol Kowalski

Inżynierskie

2012

 • Technologia whitetopping jako metoda naprawy nawierzchni drogowej
 • Technologie wzmocnień i remontów nawierzchni asfaltowych na przykładzie przebudowy trasy armii krajowej w warszawie

2011

 • Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni – pomiar współczynnika tarcia
 • Potrącenia za wady w wykonaniu nawierzchni drogowych
 • Kryteria doboru materiałów do wykonywania nawierzchni sztywnych
 • Analiza kosztów wykonania warstwy ścieralnej nawierzchni drogowej dla trzech wariantów technologicznych
 • Analiza  porównawcza  rozwiązań  materiałowo-technologicznych  drobnowymiarowych  elementów ściennych  w  budownictwie  jednorodzinnym

2010

 • Ocena wpływu rodzaju emulsji asfaltowych na jakość połączeń międzywarstwowych
 • Analiza możliwości obniżenia temperatury zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych w technologii na ciepło
 • Ocena możliwości zastosowania pyłów mineralnych z odpylania kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
 • Ocena metod oznaczania zawartości lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej

Magisterskie

2012

 • Analiza możliwości wykonywania nawierzchni asfaltowych w warunkach niskich temperatur
 • Analiza wpływu zawartości wolnych przestrzeni na wodoprzepuszczalność w asfaltowych mieszankach porowatych
 • Procedura uruchomienia produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych. Uwarunkowania prawne i ekonomiczne
 • Analiza techniczno-ekonomiczna wymagań stawianych konstrukcjom nawierzchni dróg lokalnych
 • Wpływ dodatku wapna hydratyzowanego na właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

2011

 • Wybór technologii naprawy nawierzchni drogi powiatowej

2010

 • Zastosowanie programu MEPDG do projektowania konstrukcji nawierzchni w warunkach polskich
 • Porównanie rozwiązań materiałowo – technologicznych izolacji przeciwwodnych budynków

 

Dr Jan Król

Inżynierskie

2012

 • Ocena wpływu zanieczyszczeń na wodoprzepuszczalność asfaltu porowatego
 • Ocena efektywności działania stabilizatorów mastyksu w mieszance SMA
 • Ocena wpływu dodatku wapna hydratyzowanego na odporność mieszanki SMA na działanie wody i mrozu
 • Projekt betonu cementowego z odsłoniętym kruszywem do nawierzchni drogowych
 • Analiza porównawcza rozwiązań materiałowo technologicznych stropów w budownictwie jednorodzinnym
 • Ocena nośności podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

2011

 • Mieszanki mineralno-asfaltowe o zwiększonej zawartości drobnego kruszywa grysowego frakcji 2/5
 • Wpływ zastosowania zwiększonej ilości granulatu asfaltowego na właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych
 • Analiza porównawcza rozwiązań materiałowo – technologicznych pokryć dachowych
 • Ocena wpływu rodzaju środka adhezyjnego na odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody i mrozu
 • Zastosowanie wyrobów termo-izolacyjnych do ochrony cieplnej w budynkach jednorodzinnych

2010

 • Ocena adhezji asfaltów i asfaltów modyfikowanych do kruszywa
 • Nowe rodzaje lepiszczy asfaltowych stosowane do mieszanek mineralno- asfaltowych na ciepło
 • Modyfikacja lepiszczy asfaltowych dodatkami parafinowymi nowej generacji
 • Odporność asfaltu porowatego na działanie wody i mrozu

2009

 • Kształtowanie właściwości asfaltu lanego do nawierzchni mostowych
 • Właściwości asfaltu porowatego w warstwach ścieralnych nawierzchni drogowych

Magisterskie

2012

 • Analiza wpływu właściwości lepiszczy asfaltowych na zmianę trwałości zmęczeniowej betonu asfaltowego o wysokim module sztywności

2010

 • Odporność mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody i mrozu
 • Analiza procesu kontroli jakości robót asfaltowych w warunkach kontraktu FIDIC

 

Dr Michał Sarnowski

Inżynierskie

2012

 • Rozwiązania materiałowo-technologiczne stosowane w izolacjach pomostów mostów betonowych
 • Wpływ włókien na właściwości fizyko-mechaniczne betonu asfaltowego o wysokim module sztywności
 • Naprawa spękań nawierzchni zalewami drogowymi na gorąco i na zimno

Magisterskie

2012

 • Ocena właściwości reologicznych i adhezji asfaltów modyfikowanych gumą ze zużytych opon samochodowych
 • Porównanie metod recyklingu nawierzchni z wykorzystaniem technologii asfaltu spienionego oraz mieszanki MCE na podstawie drogi krajowej nr 50
© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych