2009-2011 GDDKiA Lepiszcza asfaltowe

 

Tytuł projektu: Weryfikacja wymagań i metod oceny właściwości lepkosprężystych krajowych asfaltów i asfaltów modyfikowanych

ZLECENIODAWCA: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ZESPÓŁ:

Autorzy opracowania:
Prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski – kierownik projektu
Prof. dr hab. inż. Jerzy Piłat
Dr inż. Jan Król
Dr inż. Karol Kowalski
Dr inż. Michał Sarnowski

Współpraca badawcza:
Dr inż. Andrzej Plewa
Mgr inż. Andrzej Łaszkiewicz
Inż. Przemysław Ostrowski

Publikacje:

  1. Radziszewski P. z Zespołem. RAPORT z badań. Warszawa 2011 r.
  2. Radziszewski P., Piłat J. ”Wybrane właściwości reologiczne asfaltów drogowych i polimeroasfaltów drogowych w polsce”. Konferencja: Asfalty na miarę XXI wieku. Kielce 09 maja 2012 r.,
  3. Radziszewski P., Piłat J., Kowalski K., Król J., Sarnowski M. Analiza lepkosprężystych właściwości asfaltów i polimeroasfaltów. 58 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB. 16-21 września 2012 r. (331-338).
    Radziszewski P., Piłat J., Kowalski K., Król J., Sarnowski M. Analiza lepkosprężystych właściwości asfaltów i polimeroasfaltów. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska vol. 59, no. 3/IV, pp. 331-338

 

Syntetyczny opis uzyskanych wyników

Asfalty i mieszanki mineralno-asfaltowe są materiałami termoplastycznymi o typowo lepkosprężystych właściwościach. Są one podstawowymi materiałami stosowanymi w budowie nawierzchni asfaltowych. Podstawową funkcją jaką powinny spełniać asfalty drogowe w mieszance mineralno-asfaltowej jest trwałe otoczenie i związanie ziarn mineralnych w monolityczny kompozyt o odpowiednich właściwościach mechanicznych, niezmiennych w czasie eksploatacji nawierzchni drogowej. Spełnienie tych funkcji przez asfalt zależy od jego składu chemicznego, adhezji, kohezji oraz właściwości normowych i reologicznych.

Badania normowe nie mogą stanowić dostatecznego kryterium oceny jakości asfaltów w aspekcie ich przydatności do budowy nawierzchni asfaltowych [Reologia]. Z tego względu pełną ocenę przydatności lepiszczy asfaltowych do budowy nawierzchni można uzyskać na podstawie wyników badań reologicznych prowadzonych w szerokim zakresie temperatur użytkowych i czasu obciążenia.

Badania reologiczne prowadzone w ostatnich latach wykazały, że asfalty charakteryzują się niewystarczającym zakresem lepko sprężystości uwidaczniającym się szybkim przejściem w stan plastyczny w temperaturach dodatnich otoczenia oraz kruchością w temperaturach ujemnych. Poprawę temperaturowego zakresu lepko sprężystości można uzyskać przez modyfikację asfaltów dodatkami uszlachetniającymi. Do najczęściej stosowanych dodatków modyfikujących właściwości asfaltów stosuje się polimery w postaci elastomerów.

Niniejsze opracowanie powstało w wyniku realizacji obszernych badań lepiszczy asfaltowych prowadzonych w latach 2009 – 2011 na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przedmiotem opracowania są asfalty i asfalty modyfikowane pochodzące z polskich rafinerii dostępne na rynku polskim i stosowane powszechnie do warstw ścieralnych, wiążących i podbudów nawierzchni drogowych.

Celem projektu była analiza cech technicznych krajowych asfaltów i asfaltów modyfikowanych, weryfikacja wymagań i metod oceny ich właściwości lepkosprężystych.

Oceny właściwości asfaltów dokonano na podstawie nowoczesnej metodyki badań zgodnej z normami europejskimi oraz metodyką badań wg SHRP.

 

© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych