2011-2014 GDDKiA – Perspektywy i kierunki rozwoju

 

Tytuł projektu: Perspektywy i kierunki rozwoju konstrukcji oraz nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwojuch

Strona WWW projektu: http://foresight.il.pw.edu.pl

ZLECENIODAWCA: Projekt naukowo-badawczy realizowany jest dla Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad w latach 2011 – 2014

ZESPÓŁ:

Prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski – kierownik projektu

Prof. dr hab. inż. Jerzy Piłat
Dr inż. Karol Kowalski
Dr inż. Jan Król
Dr inż. Michał Sarnowski

Publikacje:

  1. W przygotowaniu

 

Cel pracy:

Celem pracy jest analiza kierunków rozwoju nowych materiałów, technologii i konstrukcji nawierzchni stosowanych w budownictwie drogowym w aspekcie szczególnych uwarunkowań ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Główne zagadnienia – problemy do rozwiązania:

  1. analiza wymagań ekologicznych i zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do budownictwa drogowego,
  2. identyfikacja głównych problemów występujących przy realizacji programu budowy dróg w Polsce ze względu na ochronę środowiska,
  3. opracowanie wymagań materiałowo-technologicznych oraz konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie drogowym w najbliższych latach, odpowiadających postulatom środowiskowym oraz zasadom zrównoważonego rozwoju,
  4. sformułowanie wymagań oraz określenie kierunków rozwoju materiałów i technologii stosowanych w perspektywie czasowej około 30 lat (np. nanotechnologie, materiały kompozytowe, materiały inteligentne, materiały samonaprawiające się, inne innowacyjne technologie),
  5. określenie wymagań materiałowo-technologicznych do budowy nawierzchni na obszarach szczególnie chronionych, np. obszary Natura 2000,
  6. wymiana doświadczeń i stanu wiedzy w ramach panelu z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych.

Oczekiwane efekty pracy:

  • Określenie kierunków polityki państwa w zakresie rozwoju materiałów i technologii stosowanych do budowy dróg, przyjaznych dla środowiska i spełniających zasady zrównoważonego rozwoju.
  • Opracowanie raportu dotyczącego kierunków rozwoju budownictwa drogowego w zakresie materiałów, nowych technologii i konstrukcji nawierzchni.
© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych